Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

ANBI Diaconie

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Donaties aan ANBI-instellingen komen, binnen door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. De ontvangende instelling is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een ANBI en heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (zoals plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen), dus ook op de Hervormde Gemeente van Veenendaal.

Vanaf 1 januari 2016 moet elke gemeente transparant zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Deze gegevens daarvan vindt u hieronder.

Publicatiegegevens ANBI van de Diaconie Hervormde Gemeente te Veenendaal

A. Algemene gegevens

Naam: Hervormde Gemeente Veenendaal

Adres diaconaal missionair centrum:
Markt 10
3901 DN VEENENDAAL

RSIN / Fiscaal nummer: 823317808

Website hervormde gemeente: www.hervormd-veenendaal.nl

Website hervormde gemeente ANBI-deel: www.hervormd-veenendaal.nl/anbi

Tel. nr. Markt 10: (0318) 526 704

E-mail adres: Diaconie@markt10.nl

Bankrekeningnummer:
NL13RABO0373740336

Besteding van ontvangen middelen

De diaconie besteedt ontvangen gelden op tweeërlei wijze:

Doel

Als iemand in financiële nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden om deze incidentele nood te lenigen. De (veelal) financiële hulp is altijd van incidentele of tijdelijke aard. Daarnaast kan de diaconie ook hulp bieden bij het op orde brengen van de financiële huishouding. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van een vrijwilliger. Dit kan ook betekenen dat hij of zij doorverwezen wordt naar professionele hulpverleners op dit gebied.

Aan wie bieden wij hulp?

Wij proberen hulp te bieden aan iedereen die bij ons aanklopt, zowel leden van de Hervormde Gemeente van Veenendaal als mensen buiten onze geloofsgemeenschap.

Hoe zijn wij bereikbaar?

Het postadres van de diaconie is: Postbus 697, 3900 AR Veenendaal. Het bezoekadres is Markt 10, 3901 DN Veenendaal.

Hoe vindt de controle over de jaarrekening plaats?

Aan het einde van een boekjaar stelt de penningmeester de jaarrekening op. De jaarrekening wordt (inclusief de accountantsverklaring) voorgelegd aan het College van Diakenen. Na goedkeuring en parafering wordt de jaarrekening ter vaststelling aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. Na vaststelling in de Algemene Kerkenraad gaat een exemplaar van de jaarrekening naar het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. Bovendien wordt een samenvatting van de jaarrekening in de gemeente gepubliceerd.

Bestuurssamenstelling >

 

ANBI gegevens Kerkbeheer ANBI gegevens Diaconie

Kerkdienst (terug)luisteren?

Overzicht

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

10.00 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: