Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

De militante Christen

... .

DE MILITANTE CHRISTEN (Efeze 6: 10 tot 18)_

Wie dit bekende gedeelte uit Efeze 6 aandachtig doorleest, komt tot de conclusie dat een christen militant behoort te zijn. Dat wil zeggen: strijdvaardig. En wel op een geestelijke wijze. Niet door naar geweldsmiddelen te grijpen zoals dat maar al te vaak gebeurt door radicale aanhangers van allerlei religies. Nee, de gelovige weet dat wie naar het zwaard grijpt door het zwaard zal vergaan. Hij of zij wordt in het voetspoor van de Heere Jezus juist gekenmerkt door heilige weerloosheid: slaan ze je op de ene wang, keer dan ook de andere wang toe. Zoek geen persoonlijke wraak , maar geef het over aan de HEERE die rechtvaardig en barmhartig oordeelt. De HEERE zal voor ons strijden en wij zullen stil zijn.

Het gaat dus om een geestelijke strijd. Om te beginnen moeten we dan weten wie de vijand is en waar de frontlinie ligt. De apostel wijst op het rijk van de demonen. We hebben te maken met duistere krachten en invloeden, door Paulus aangeduid als overheden, machten, wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. De vijand weet van alles en nog wat in te schakelen: overheden, politieke partijen, scholen, universiteiten, omroepverenigingen, uitgeverijen, filmindustrieën en Internet providers, ja zelfs aan Gods Woord ontrouw geworden kerken en theologische scholen. De strijd is heftig en het front is breed.

Paulus wijst de gemeente op de noodzaak van dappere en volhardende strijd. Vooral bemoedigt hij door de beschikbare wapenrusting aan te prijzen. Al is de geestelijke strijd een gevecht op leven en dood, toch staat de uitkomst ervan bij voorbaat vast. Immers, in Efeze 1 is al duidelijk gezegd hoe Christus zelf over alle machten heeft getriomfeerd. Efeze 6: 10 wijst op het geheim van de overwinning. In Hem is de kracht die in onze zwakheid wordt volbracht.

Bekijk goed in de verzen 14 tot en met 17 de volledige wapenrusting van God. We zien een aantal defensieve wapens met daarnaast één offensief wapen. Er is geestelijk materieel voorhanden tot de verdediging en tot de aanval. Maar let op, in rugdekking is niet voorzien! Vluchten is er niet bij. Voor deserteurs is er geen belofte. Een Romeinse soldaat was te zwaar geharnast om nog te kunnen vluchten. Het was stand houden en overwinnen of sterven. Een derde mogelijkheid is er niet. Dat geldt ook nu: stand houden, je niet laten meedrijven met de tijdgeest en niet de meerderheid volgen in het kwaad!

Hoe word ik bekleed met deze wapenrusting en hoe maak ik er een goed gebruik van? Het antwoord staat in vers 18. Door middel van het gebed gaan we in de wapenkamer, waar wij door de Heilige Geest met de verschillende onderdelen van deze wapenrusting bekleed worden. Door het gebed gaan we in het trainingskamp van de Geest, waar wij heel de wapenrusting leren hanteren. Zo is de strijdende Kerk achter Jezus aan op weg naar de eeuwige triomf. Aan het Avondmaal krijgen we daar een voorproefje van.

Dr. J. Hoek

(Volgende keer wordt de meditatie verzorgd door ds. P. Hoogendam)

Naar overzicht

Geplaatst door:

Dr. J. Hoek

Datum:

3 september 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: