Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Meditaties

Ik zie een poort wijd open staan...

... De woorden van de titel vormen de beginregel van een lied dat velen zullen kennen. Onze aandacht wordt getrokken naar een geopende poort.

laten wij tot Hem naderen
(n.a.v. Hebreeën 10: 19-25)

De woorden van de titel vormen de beginregel van een lied dat velen zullen kennen. Onze aandacht wordt getrokken naar een geopende poort.

In hoofdstuk 10 van de Hebreeënbrief lezen we over een dergelijke opening. De schrijver van deze brief haakt in op het voorhangsel dat in de tempel scheurde op het moment dat Jezus aan het kruis van Golgotha stierf. Het scheurde van boven naar beneden. Zo werd in de tempel van Jeruzalem zichtbaar dat door het sterven van de Heere Jezus op Golgotha de toegang tot God mogelijk werd.

Overigens, niet voor niets was deze heilige ruimte afgeschermd door het grote gordijn dat daar hing. Omdat de HEERE de Heilige is voor wie je als mens niet kunt naderen.
Jezus wordt ons als de Hogepriester voorgesteld die met zijn eigen leven het offer gebracht heeft.  Alleen daarom kan de schrijver van de Hebreeënbrief spreken over de vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus. 

En zo gaat het hierboven aangehaalde lied dan ook verder.
Die open poort leidt tot Gods troon: 
gaat door, laat niets u hind'ren;

In die woorden horen we een aansporing. Eenzelfde aansporing komen we in de Hebreeënbrief tegen. Het is de schrijver niet om het even hoe de lezers van zijn brief reageren op de open poort. Hij moedigt hen aan om binnen te gaan wanneer hij schrijft: laten we tot Hem naderen.

Nee, dat zegt hij niet gemakkelijk. Als geen ander lijkt hij zich bewust te zijn dat het niet zomaar gaat. Dat komt naar voren in de hele reeks aansporingen die we vervolgens lezen. 

Hij schrijft: laten we naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water;
Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden;
En laten we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken en niet wegblijven bij de onderlinge bijeenkomsten.
Want voor je er erg in hebt ga je eigen wegen, los van God.  

Deze opsomming schrijft hij niet om zijn lezers af te houden van het naderen; integendeel. Hij wil hen en ons er juist toe aan te zetten om tot God te gaan.
Immers, het is Goede Vrijdag en Pasen geweest! De Here Jezus heeft door zijn sterven zichzelf als offer gegeven en als Hogepriester de weg tot God geopend.  

Daarom klinkt die aansporing om door Hem tot God te naderen. En om niet achter te blijven.
Zo hoop ik van harte dat u en jij het met dat lied kunt meezingen: 
Die poort staat open ook voor mij!

Naar overzicht

Geplaatst door:

ds. M.L.W. Karels

Datum:

26 maart 2018

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: