Direct contact opnemen met kerkelijk bureau of scriba algemene kerkenraad.

Diaconie

College van Diakenen: oog en hart voor de nood van mensen

In het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen worden door de apostelen mannen aangewezen om aandacht te besteden aan de arme medemens: diakenen. Tweeduizend jaar later zijn er altijd nog mensen in nood, dichtbij en ver weg. In onze Hervormde Gemeente van Veenendaal functioneert een College van Diakenen dat gericht is op hulpverlening.

In onze Hervormde Gemeente functioneert een College van Diakenen, samengesteld uit één afgevaardigde per wijkraad van diakenen in de zeven wijkgemeenten.

Samenstelling

In het College van Diakenen is elk van de zeven wijkgemeenten vertegenwoordigd door een diaken. Binnen dit college functioneert een moderamen dat nu bestaat uit:

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college zijn vastgelegd in de “Plaatselijke regeling van de centrale Hervormde Gemeente van Veenendaal” (vastgesteld op 11 december 2014). Verder worden diverse werkzaamheden middels commissies uitgevoerd.

Adresgegevens
Postbus 697
3900 AR Veenendaal
diaconie@markt10.nl

IBAN Diaconie: NL13 FVLB 0635 8040 34

Diaconaal medewerker

N. Grijzenhout
Markt 10
3901 DM Veenendaal
T. (0318) 52 67 04
http://www.markt10.nl/

Diaconaat in de 21e eeuw

Nederland heeft een pluriforme, sterk geseculariseerde samenleving. Christen-zijn is niet meer vanzelfsprekend. Mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren, kloppen niet meer in eerste instantie aan bij de kerk maar bij de burgerlijke overheid. Tegelijkertijd is er sprake van relatieve armoede: bij een groeiende groep mensen komt concrete armoede in financieel opzicht voor. De diaconie verleent in deze situaties vaker dan voorheen ‘stille hulp’, noodhulp om uit een nijpende situatie te ontsnappen. Daarbij zoekt de diaconie steevast naar structurele oplossingen en kijkt naast “welvaart” ook naar “welzijn”.

De diaconie ziet een terugtredende overheid, mensen moeten eerst een beroep doen op zelfredzaamheid en eigen netwerken. Vaak ontbreken die netwerken echter. Dan springt de diaconie bij door vrijwilligers in te schakelen via het netwerk “De helpende hand”. Deze hulp is primair voor leden van de Hervormde Gemeente van Veenendaal. Uiteraard helpen we in voorkomende gevallen ook andersgelovigen die er alleen voor staan. In deze en andere situaties wordt de diaconie geroepen om naast concreet zichtbare hulp ook concreet geestelijke hulp te bieden. Hulp vanuit het dienen in Christus, wetend dat diaconaat zonder pastorale bewogenheid een verzaakte roeping is. Wetend ook dat alleen onder Zijn zegen het diaconaat tot zegen kan zijn.

Diaconaal Maatschappelijk Centrum Markt 10

Het Diaconaal Maatschappelijk Centrum Markt 10 staat letterlijk en figuurlijk midden in de gemeenschap. In het centrum van Veenendaal – aan de Markt 10 - heeft het de functie van meldpunt voor mensen die hulp behoeven. Hier hebben diverse hulpverlenende instanties onderdak: Buurtzorg, Hulpdienst In-Zicht (HIZ), Hulp in de Praktijk (HIP), Stichting Schuilplaats en Inloophuis “De Zevensprong”. Ook houdt de diaconaal medewerker/ jeugdwerker/evangelist Nico Grijzenhout er kantoor. Deze voor ambtsdragers van de Hervormde Gemeente van Veenendaal bestaande ‘vraagbaak’ staat ook ter beschikking van ambtsdragers uit heel kerkelijk Veenendaal.

ANBI gegevens Kerkbeheer ANBI gegevens Diaconie

Downloads diaconie

Begroting diaconie 2018

Kerkdienst (terug)luisteren?

Overzicht

Kerken binnen Hervormd Veenendaal

Maak een keuze om meer te weten te komen over een wijkgemeente.

De Poster

De Poster

11:15 Schrijverspark 111a, Samenkomst in een kleine gemeenschap

Westerkerkplek

Westerkerkplek

11:00 Ruisseveen, gebouw Buitenzorg (bij ’t dierenkampje), Samenkomst in een kleine gemeenschap

ICF De Hoeksteen

ICF De Hoeksteen

11.00 De Grote Pekken 3, Samenkomst buitenlandse christenen ICF

De Engelenburgh

De Engelenburgh

9.30 uur, Kerkewijk 77

Actueel

Klik op een nieuwsartikel of kies voor het volledig overzicht.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met: